รศ. สุนันทา กิ่งไพบูลย์
Assoc. Prof. Sununtha Kingpaiboon
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิศวกรรมดินและน้ำ การรับรู้ระยะไกล

JOURNAL Scopus : Sununtha Kingpaiboon

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    DOCTEUR de l UNIVERSITE MONTPELLIER II ,Mechanics,Mechanical Engineering,Civil Engineering, UNIVERSITE MONTPELLIER II FRANCE, 2534
    M.Sc. ,Soil & Water Engineering, ASIAN INSTTUTE OF TECHNOLOGY(AIT) THAILAND, 2526
    B.Sc. ,Soil Science, KHON KAEN UNIVERSITY THAILAND, 2523