ผศ. เสรี วงส์พิเชษฐ
Asst. Prof. Seree Wongpichet
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Farm Machinery,Post - harvest Technology

JOURNAL Scopus : Seree Wongpichet

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย(AIT) ไทย, 2541
    วศ.ม. ,เครื่องจักรกลเกษคร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2534
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2527