รศ. มงคล ลี้ประกอบบุญ
Assoc. Prof. Mongkol Leeparkobboon
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ม. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2529
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2523