รศ. วัชรินทร์ กาสลัก
Assoc. Prof. Watcharin Gasaluck
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมปฐพี

JOURNAL Scopus : Watcharin Gasaluck

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,วิศวกรรมโยธา, Mie University ญี่ปุ่น, 2539
    วศ.ม. ,วิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2530
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2523