ศ. สุจินต์ บุรีรัตน์
Prof. Sujin Bureerat
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mechanical Engineering , The University of Manchester อังกฤษ, 2544
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2535