อ. ดร. พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์
Mr. Phatsaphan Charnwasununth
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

JOURNAL Scopus : Phatsaphan Charnwasununth

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,วิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2556