ผศ. ดร. กัลยกร ขวัญมา
Asst. Prof. Kulyakorn Khuanmar
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Environmental Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วท.ด. ,การจัดการสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, -