อ. ดร. ปิยะวัชร ฝอยทอง
Mr. Piyawat Foytong
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมโครงสร้าง

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Doctor of Philosophy ,Civil Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, -